2013 urterako ordenan­tza fiskalen aldaketa

2013 urterako ordenan­tza fiskalen aldaketa

Arauzko jendaurreko informazio epea iragan denez, behin betiko onartu­tzat jo dira 2012ko azaroaren 8an, Udalba­tza­rrak hartutako hasierako erabakiak, tasa, kuota, tarifa eta ordenan­tzak alda­tze­koak, 2013 urteko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin, aldatutako testuak honakoak izanik:

Ordenan­tza Fiskalaren 1. Eranskina Alda­tzea, Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga arau­tzen duena.

ERANSKINA

Tarifak segidan zehazten diren inporte hauetan ezar­tzen dira:

Potentzia eta ibilgailu mota                               Euro

a)    Turismoak.

9 z. fiskal baino ­gutxiagokoak........................     27,83

9tik 11,99 z. fiskaletara bitartekoak ...............      70,05

12tik 13,99 z fiskalera bitartekoak .................    122,62

14tik 15,99 z fiskalera bitartekoak .................    162,61

16tik 19,99 z fiskalera bitartekoak .................    210,45

20 z. fiskaletik gorakoak ...............................    253,85

b)    Autobusak.

21 plaza baino ­gutxiagokoak .........................    154,01

21etik 50 plaza bitartekoak ...........................    243,83

50 plazatik gorakoak ....................................    319,91

c)    Kamioiak.

1000 kg. baino ­gutxiagoko karga erabil ..........      78,21

1.000 tik 2999 kg. bitarteko karga erabil. .......    171,09

2.999 9.999 bitarteko karga erabil. ................    255,92

9.999 kg. tik gorako karga erabilgarrik ...........    319,91

d)    Traktoreak.

16z. fiskaletik beherakoak ............................      32,66

16etik 25z. fiskaletara bitartekoak .................      57,03

25z. fiskaletik gorakoak ................................    179,68

e)    Trakzio mekanikozko ibilgailuak garraiatu- riko atoi eta erdi-atoiak.

1.000 kg. kargfa baliagarritik beherako eta 750 kg gorakoak                     32,66

1.000tik 2.999 kg. bitarteko karga erabil., .......      57,03

2.999gorakoak .............................................    179,68

f)  Gainerako ibilgailuak:

Ziklomotoreak .............................................        9,04

125 zk. rainoko motozikletak..........................       9,04

125etik 250 xkra. bitarteko motozikletak ........      15,53

250etik 500 xkra. bitarteko motozikletak ........      31,62

500etik 1.000 zk.ra bitarteko motozikletak ......      65,41

1.000 zk.tik gorako motozikletak ...................    130,73

Ordenanza arau­tzailea 1989ko irailaren 28an behin betiko one­tsi­rik izan zen eta onartutako ordenan­tza­ren testu osoa 1989ko abenduaren 30eko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen.        

Ondasun Higiezinen gaineko zerga arau­tzen duen 1. Eranskina Alda­tzea.

Eranskinaren aldaketa:

Landalur Ondasun Higiezinen gaineko Zergari aplikagarri zaion karga tasa %0,86koa da.

Hirilur Ondasun Higiezinen gaineko zergari aplikagarri zaion karga tasa:

a)    Industria edo zerbi­tzu erabilerako lurzoruan dauden ondasun hiritarren­tzat: %0,52.

b)    Gainerako ondasun hiritarren­tzat: %0,19.

Horretaz aparte uztailaren 4ko 4/2012 Foru Arauaren 1. artikuluan ezar­tzen den eran Etxe­bizi­tza erabilera duten eta subjetu pasiboaren edo hirugarrenen ohiko egoi­tza ez diren etxe­bizi­tze­tan % 50eko errekargua aplikatuko da. Errekargua aplika­tze­tik kanpo geratu dira honako egoeratan daudenak:   

Ondasun Higiezinen gaineko zergan hobariren bat goza­tzen dutenak.

Ostatu, hostal, ostalari­tza jarduerei atxi­kitakoak.         

Errentan emateko erakunde publiko baten esku jarritakoak.    

Zahar etxe­etan erroldatuta dauden hirugarren adineko per­tso­nen etxe­bizi­tzak.

Arrazoizko baldin­tza ekonomikoetan aloka­tzea edo sal­tzea eragozten duten inguruabarrak dituztenak.

Modu jarraituan lanbide nahiz merkatari­tza jardueretarako erabil­tzen direnak.

Bizigune programara atxi­kiak egoteagatik hobaria dutenak.     

Promotoreak sal­tzeko dituzten etxeen­tzat.     

Heren­tziaz jaso­tzen diren etxe­bizi­tzak 2 urtez salbue­tsiak mantenduko dira.

Bizigune programara atxi­kiak egonda, momentuz, alokatu gabe daudenak.

Azken bi urtetan alokatuta egon den etxe­bizi­tza, berriz ere aloka­tzeko dagoenean baina urtarrilaren 1ean ­hutsik dagoena.

Jarduera ekonomikoetan erabil­tzen direnak.

Antolamenduz kanpo daudenak, eror­tzeko zorian aitortuak (ruina), hirigin­tza kudeaketara lotuak.

­Hutsak dauden baserriak.

Batuta dauden etxe­bizi­tzak, naiz eta jabe­tza erregistroan bi finka izan eta bi ordainagiri eduki.

Ordainagiri bakarrean ageri diren etxe­bizi­tzak erregistroan finka bakarra delako (jabe­tza bertikala).

Monumentu deklaratuak.

Ordenanza arau­tzailea 1989ko irailaren 28an behin betiko one­tsi­rik izan zen eta onartutako ordenan­tza­ren testu osoa 1989ko abenduaren 30eko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen.

Ordenan­tza Fiskalaren Eranskina Alda­tzea, Zerbi­tzu Publikoak Eskain­tze­agatik eta Administrazio Ekin­tzak Egitegatiko Tasak arau­tzen dituena.

Lurzoruari eta hiri antolaketari buruzko legeak exigitutako hirigin­tzako baimenak ematearen tasa alda­tzea.

6.010 euro bitarteko aurrekontua duten obrak 27 eurotako tasa ordaindu beharko dute.

6.011 eurotik 30050 eurotara bitarteko aurrekontua duten obrak 136 eurotako tasa ordaindu beharko dute.

30051 eurotik gorako aurrekontua duten obrak 272 eurotako tasa ordaindu beharko dute.

Ur hornidura tasa tasak

                                                                         Euro

Etxe­bizi­tze­tan

Ur kon­tsu­moa (m³) ......................................        0,68

Azpiegiturak finan­tzia­tzeko kanona fijoa (hiruhilabete)                              2,45

Azpiegiturak finan­tzia­tzeko kanona (m³) ........      0,216

Kontadorearen kon­tser­bazioaren urteko kuota ............    10

Hiruhilabeteko ­gutxiengoa 15 m³ fija­tzen da

Industria, taberna, komerzio e.a.

Ur kon­tsu­moa m³ bakoi­tzeko ........................      0,136

Azpiegiturak finan­tzia­tzeko kanona fijoa (hiruhilabete)                              4,90

Azpiegiturak finan­tzia­tzeko kanona (m³) ........        0,43

Kontadorearen kon­tser­bazioaren urteko kuota ............    20

Hiruhilabeteko ­gutxiengoa 15 m³ fija­tzen da.

Hileta zerbi­tzuen eta Udal hilerrian emakidak eman eta erabilera pribatiboak ematea.       

Hileta zerbi­tzuei eta Udal hilerrian emakidak eman eta erabilera pribatiboak ematearen tasaren aldaketa %3,1ko por­tzen­taian honako hauetara:

                                                                         Euro

Hilobi eta gorpuzkien kaxen baimena.

A)    Hilobi erabilpena 10 urtetarako baimen ematea.

Guru­tzea .....................................................        4,30

Plaka ..........................................................         334

Ida­tzia hizkiko ..............................................        2,04

Kon­tze­sioa ..................................................    104,54

Grabatua 1. eranskina ..................................    131,88

Grabatua 2. eranskina ..................................      83,60

Argazkia .....................................................      95,52

B)    Gorpuzkien kaxen 25 urtetarako uztea.  

Kasa ...........................................................      88,45

Pol­tsa .........................................................        7,80

Plaka ..........................................................      76,64

Loron­tzia .....................................................      56,02

Ida­tzia (hizkiko) ...........................................        1,89

Guru­tzea .....................................................        3,86

Kon­tze­sioa ..................................................    155,59

C)    Gorpuzkien kaxen uztea, epe osoa baino laburragoa izaten bada, tasa, propor­tzionalki aterako da.

4.2.  Hobira­tze eta desobira­tze lanak

                                                                         Euro

a)    Gorpuaren hobira­tzea

Herritarra denean ........................................      62,24

Kanpotarra ..................................................    103,80

b)    Gorpuaren hobira­tzea panteoian .............    197,20

c)    Doakionaren eskaeraz, gorpuzkien kaxara zuzen- ­tzeko desobira­tzea                         62,24

d)    Beste hilerri batetara eramateko ............    103,80

e)  Gainon­tzeko desobiraketak ......................             
...................................................................   ezer ez

Zabor bilketa zerbi­tzuko tasak.

                                                                         Euro

Etxe­bizi­tza bakoi­tzeko urteko tasa .................          80

Hirigunetik urrun dauden baserriak urteko tasa                37

Lokal komerzial, ileapaindegiak urteko tasa ....          80

Industria, almazen, urteko tasa ......................         289

Merkatal edo industri Iharduera ezarri gabe industrial guneetan kokaturik dauden pabeloiak urteko tasa                 
...................................................................         146

Taberna, jate­txe, elkarte, pen­tsio e.a. urteko tasa         
...................................................................         361

Talleres Jaso S.A. urteko tasa ......................      2.173

Estolderia tasa:

Inspekzio tasa ..............................................          4,2

lnspekzio eta kon­tser­bazio tasa .....................      14,70

Kirol instalazioen erabilera tasak igo­tzea honako tarifa hauetara.

                                                                         Euro

Itsa­sondoko Errota frontoiaren alkilerra ordu bakoi-tzeko                         6,40

Argi indarraren erabilera argi guztiak orduko prezioa                                7,2

Establezimenduak ireki­tzeko tasa.

                                                       Sailk.
Actividades                                       gabe       Sailk.

Industriak ..........................................  922           726

Merkatalak, zerbi­tzuak, hostalari­tza .....  554           415

Gasezko berogailua jar­tzea .................  103             52

Iharduerarik gabeko biltegiak ..............  415           230

Nekazari­tza eta abel­tzain­tza­koak ........  115             78

Zerbi­tzu publikoak eskaini eta iharduera administratiboak buru­tze­agatik ordaindu beharreko Tasen Ordenan­tza Arau­tzailea 1998ko urriaren 1ean behin betikoz one­tsi­rik izan zen eta aipatu ordenan­tza­ren testu osoa 1998ko abenduaren 23ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen.

Ordenan­tza Fiskalaren eranskina alda­tzea, Jabari Publikoaren erabilera pribatibo edo probe­txa­mendu bereziagatik ordaindu beharreko tasak arau­tzen dituena.

Indarrean dagoen Ibi tasa alda­tzea honako tarifa hauetara:

Ibilgailu baten­tzako edukiera duten garajeak 9,56 eurotako urteko tasa.

Ibilgailu bat baino gehiagoko edukiera duten edifiziotan, garajeak duen ibilgailu plaza kopuruengatik bikoiztuta kalkulatuko da ordaindu beharreko tasa.

Udal aparkalekuaren erabilpen tasa.

                                                                         Euro

Kamioiak, autubusak eta antze­koak Itsa­sondon errol- datutakoak 6 hilabeteko epean                     31,86

Kamioiak, autubusak eta antze­koak Itsa­sondon errol- datu gabeak 6 hilabeteko tasa                      63,72

Roulottak eta karabanak Itsa­sondoko bizilagunak 6 hilabeteko eperako                  15,93

Jabari publikoaren erabilera pribatiboa edo probe­txa­mendu bereziaren tasen Ordenan­tza Arau­tzailea 1998ko urriaren 1ean behin betikoz one­tsi­rik izan zen eta aipatu ordenan­tza­ren testu osoa 1998ko abenduaren 23ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen.

Aipatutako Foru Arauaren 18.1 artikuluan ezarritakoaren arabera, interesatuek Errekur­tso Konten­tzioso-Administratiboa jarri ahal izango dute aipatutako erabakien kontra, Errekur­tsoa bi hilabeteko epean jarri beharko da, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara­tzen den egunaren hurrengo lanegunetik konta­tzen hasita, Euskal Herriko Justiziako Auzitegi Nagusiko dagokion Salaren aurrean.

Hori horrela izanda ere, eta aipatutako arauak baimen­tzen duen gisan, interesatuek erreklamazio ekonomiko-administratiboa jarri ahal izango dute, nahi izanez gero eta bide konten­tzioso-administratiboa erabili aurretik, hilabeteko epean, Gipuzkoako Auzitegi Ekonomiko-Administratibo Foralaren aurrean, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean aipatutako erabakiak argitara­tzen diren egunaren hurrengo lanegunetik konta­tzen hasita.

Itsa­sondo, 2012ko abenduaren 22a.—Alkate ordekoa.