ITSASONDO ETA LEGORRETAKO UDALETAKO GOI MAILAKO ARKITEKTO LANPOSTUA, LAUGARREN ARIKETAREN EMAITZAK

ITSASONDO ETA LEGORRETAKO UDALETAKO
GOI MAILAKO ARKITEKTO
LANPOSTUAK HORNITZEKO
HAUTA-PROZESUA

PROCESO SELECTIVO
PARA LA PROVISIÓN DE LAS PLAZAS DE ARQUITECTO/A SUPERIOR DE LOS AYUNTAMIENTOS
DE ITSASONDO Y LEGORRETA

 

LAUGARREN ARIKETA
(2017/07/21)

CUARTO EJERCICIO
(21/07/2017)

 

PROBAREN EMAITZAK

RESULTADOS DE LA PRUEBA

Proba gainditu duten izangaiak:
44.165.932 K, 20,98puntu
72.484.148 Q, 20,90puntu
72490099 X, 19,83  puntu
22.748.662 Y, 17,69 puntu
Proba gainditu ez duten izangaiak:
 

Aspirantes que han superado la prueba:
44.165.932 K, 20,98 puntos
72.484.148 Q, 20,90 puntos
72490099 X, 19,83  puntos
22.748.662 Y, 17,69 puntos
Aspirantes que no han superado la prueba:
 

 

OHARRAK:

NOTAS:

1.       Tribunalak aho batez ontzat ematen ditu ariketak zuzentzeko orduan ezarritako irizpideak.
2.      Hamargarren Oinarrian xedatzen denaren arabera, zera xedatzen da:
a.      Emaitzen argitaratzearen hurrengo egun baliodunetik zenbaturiko hiru (3) eguneko epea ezartzen da emaitzak berrikusteko.
b.      Emaitzen berrikuspenaren egunetik hasita bi (2) egun balioduneko epea erreklamazioak egiteko.
c.      Erreklamazioak idatziz egin behar dira eta Epaimahaiko Lehendakariari zuzendu behar zaizkio. Legorretako Udaleko Erregistro Orokorrean aurkeztuko dira.
3.      Zortzigarren Oinarrian xedaturikoaren arabera emaitzak Itsasondo eta Legorretako iragarki oholetan eta udal web orrietan argitaratzen dira.
4.      Bostgarren ariketa, Euskararen 4. H.E. egiaztatu behar duenak Irailaren 20ean izango du aukera EHAA euskara frogara atsekituz.

1.      El tribunal aprueba por unanimidad  los criterios establecidos a la hora de corregir los exámenes.
2.      De conformidad con lo establecido en la Base Décima se dispone:
a       El plazo de tres (3) días hábiles para la revisión de exámenes a contar desde el día siguiente hábil al de la publicación de los resultados.
b       Un plazo de dos (2) días hábiles a contar desde la revisión del examen para la presentación de reclamaciones.
c       Las reclamaciones deberán presentarse a la Presidencia del tribunal, por escrito, en el Registro General del Ayuntamiento de Legorreta.
3.      Conforme a lo dispuesto en la Base Octava se procede a la publicación de estos resultados en los tablones de anuncios y páginas web de los ayuntamientos de Itsasondo y Legorreta.
4.      Quinto ejercicio, quien tenga que justificar el 4 P.L. de Euskera, podrá participar en el examen que realizará el IVAP el 20 de septiembre.

 
Legorreta, 2017ko irailaren 15ean
Epaimahaiburua,
 
 
Belen Mendizabal Otegi