Skip to main content

Itsa­sondo eta Legorretako udaletako Goi Mailako Arkitekto lanpostuak bete­tzeko hautaketa prozesua. Onartuen eta baztertutako izangaien behin betiko zerrenda onar­tzea eta lehenengo azterketaren eguna zehaztea.

Argazkirik ez

 

2017/0051 Alkate­tza­ren Dekretoa. Itsa­sondo eta Legorretako udaletako Goi Mailako Arkitekto lanpostuak bete­tzeko hautaketa prozesua. Onartuen eta baztertutako izangaien behin betiko zerrenda onar­tzea eta lehenengo azterketaren eguna zehaztea.            

2017ko ­otsailaren 1ean, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialaren 21 zki.dun alean argitaratutako Itsa­sondo eta Legorretako udaletako Goi Mailako Arkitekto lanpostuak bete­tzeko hautaketa prozesura aurkeztu direnen onartuen eta baztertuen zerredari aurkeztutako erreklamazioa aztertura, Alkate­tza honek zera    

ERABAKI DU
Lehena.  Aurkeztutako alegazio bakarra onar­tzea eta horrenbestez onartutako eta baztertutako izangaien zerrendan honako aka­tsa zuzen­tzea:
— Esaten du:
15.971.746N.
— Esan behar du:
15.971.746V.
Bigarrena.  2017ko ­otsailaren 1ean, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialaren 21 zki.dun alean argitaratutako Itsa­sondo eta Legorretako udaletako Goi Mailako Arkitekto lanpostuak bete­tzeko hautaketa prozesura aurkeztu direnen onartuen eta baztertuen zerredari behin betiko onespena ematea, onartu den zuzenketa kontuan hartuz.
Hirugarrena.  Epaimahaiak horrela proposatuta lehenengo azterketarako deialdia egitea:
— Eguna: 2017ko mar­txo­aren 30.
— Ordua: 11:00etan.
— Tokia: Legorretako Herri Antzo­kia.
— Hautagaiek, Nortasun Agiria eta boligrafoa ekarri beharko dute.
Hurrengo azterketen egunak udale­txeko iragarki taulan eta Udalaren web orrian (www.legorreta.eus) argitaratuko dira.                

Laugarrena.  Erabaki hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara­tzea.
Administrazio bideari amaiera ematen dion eta behin betikoa den erabaki honen aurka jarraian ager­tzen diren errekur­tsoak aurkeztu ahal izango dira:
Berrazter­tzeko errekur­tsoa: aukerazkoa, erabakia hartu duen organoari, hilabeteko epean, erabakia jakinarazten/ar­gitara­tzen den biharamunetik konta­tzen hasita. Errekur­tsoa aurkeztu eta hilabete igarota ebazpena jakinarazi ez bada, orduan errekur­tsoa onartu ez dela ulertuko da. Edota, zuzenean, Administrazioarekiko auzi-errekur­tsoa, San Sebastián-eko Administrazioarekiko Auzitetako Epaitegian, bi hilabeteko epean, erabakia jakinarazten den biharamunetik konta­tzen hasita, edota, administrazioaren isilunearen ondorioz eze­tsi bada, sei hilabeteko epean.
Hori guztia, egoki iri­tzi­tako beste edozein errekur­tso jar­tze­ari utzi­gabe.
Legorreta, 2017ko ­otsailaren 27a.—Zelai Amenabarro Goikoe­txea, alkatea.    (1707)