Skip to main content

ITSASONDO ETA LEGORRETAKO UDALAK ARKITEKTO PLAZA BETETZEKO DEIALDIA LEHEN ARIKETA PROBAREN EMAITZAK

Argazkirik ez

 
Espedientearengaia:ITSASONDO ETA LEGORRETAKO UDALETAKO GOI MAILAKO ARKITEKTO LANPOSTUAK HORNITZEKO HAUTA-PROZESUA
Espedientearenkodea:2016ILAK0001
Espedientearenkokapena:
Titularra:ITSASONDO ETA LEGORRETAKO UDALAK
 

ITSASONDO ETA LEGORRETAKO UDALETAKO
GOI MAILAKO ARKITEKTO
LANPOSTUAK HORNITZEKO
HAUTA-PROZESUA

PROCESO SELECTIVO
PARA LA PROVISIÓN DE LAS PLAZAS DE ARQUITECTO/A SUPERIOR DE LOS AYUNTAMIENTOS
DE ITSASONDO Y LEGORRETA

 

LEHEN ARIKETA
(2017/03/30)

PRIMER EJERCICIO
(30/03/2017)

 

PROBAREN EMAITZAK

RESULTADOS DE LA PRUEBA

Proba gainditu duten izangaiak:
72.484.148 Q, 7,53 puntu
44.165.932 K, 7,07 puntu
22.748.662 Y, 6,67 puntu
72.490.099 X, 5.40 puntu
72.480.736 P, 5,40 puntu
44.146.943 F, 5,13 puntu
Proba gaindutu ez duten izangaiak:
72.504.582 A
44.645.339 Q
72.312.939 L
72.452.982 S
72.454.775 Z
08.925.073 S
72.454.783 E
72.448.216 X
72.507.529 Y
44.131.719 D
72.476.023 X
16.077.083 Z
72.482.840 L
15.971.746 N
44.137.836 P

Aspirantes que han superado la prueba:
72.484.148 Q, 7,53 puntos
44.165.932 K, 7,07 puntos
22.748.662 Y, 6,67 puntos
72.490.099 X, 5.40 puntos
72.480.736 P, 5,40 puntos
44.146.943 F, 5,13 puntos
Aspirantes que no han superado la prueba:
72.504.582 A
44.645.339 Q
72.312.939 L
72.452.982 S
72.454.775 Z
08.925.073 S
72.454.783 E
72.448.216 X
72.507.529 Y
44.131.719 D
72.476.023 X
16.077.083 Z
72.482.840 L
15.971.746 N
44.137.836 P

 

OHARRAK:

NOTAS:

1.      A galdetegiko 20 eta B galdetegiko 45 galderak baliogabetu dira, Epaimahaiaren iritziz bere formulazioa ez delako egokia, ez baitator bat Euskadiko Lurzoruaren eta Hirigintzaren ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 75.2 artikuluan xedatzen denarekin, bi galdetegietako 51 galderarekin ordezkatu direnak.
2.      Hamargarren Oinarrian xedatzen denaren arabera, zera xedatzen da:
a.      Emaitzen argitaratzearen hurrengo egun baliodunetik zenbaturiko hiru (3) eguneko epea ezartzen da emaitzak berrikusteko.
b.      Emaitzen berrikuspenaren egunetik hasita bi (2) egun balioduneko epea erreklamazioak egiteko.
c.      Erreklamazioak idatziz egin behar dira eta Epaimahaiko Lehendakariari zuzendu behar zaizkio. Legorretako Udaleko Erregistro Orokorrean aurkeztuko dira.
3.      Zortzigarren Oinarrian xedaturikoaren arabera emaitzak Itsasondo eta Legorretako iragarki oholetan eta udal web orrietan argitaratzen dira.
4.      Bigarren ariketaren data, ordua eta lekua Itsasondo eta Legorretako udaletako iragarki oholetan eta bi udaletako web orrietan argitaratuko dira.

1.      Han sido anuladas las preguntas 20 del cuestionario A y 45 del B, por considerar el Tribunal que su formulación no es correcta, conforme a lo dispuesto en el artículo 75.2 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo de Euskadi, habiendo sido sustituidas por la pregunta número 51 de ambos cuestionarios.
2.      De conformidad con lo establecido en la Base Décima se dispone:
a       El plazo de tres (3) días hábiles para la revisión de exámenes a contar desde el día siguiente hábil al de la publicación de los resultados.
b       Un plazo de dos (2) días hábiles a contar desde la revisión del examen para la presentación de reclamaciones.
c       Las reclamaciones deberán presentarse a la Presidencia del tribunal, por escrito, en el Registro General del Ayuntamiento de Legorreta.
3.      Conforme a lo dispuesto en la Base Octava se procede a la publicación de estos resultados en los tablones de anuncios y páginas web de los ayuntamientos de Itsasondo y Legorreta.
4.      La fecha, hora y lugar de celebración del segundo ejercicio serán publicados de igual manera en los tablones de anuncios y páginas web de los ayuntamientos de Itsasondo y Legorreta.

Legorreta, 2017ko martxoaren31n.
Epaimahaiburua,
 
 
Belen Mendizabal Otegi