2019ko aurrekontua

Atal honetan Itsasondoko herriak 2019 urtean dituen udal aurrekontuaren xehetasunak ikus ditzazkezu:

SARRERAK

Kapitulua Izena Euroak
1 Zuzeneko zergak 144.610 
2 Zeharkako zergak 2.000 €
3 Tasak eta bestelako sarrerak 131.040 €
4 Transferentzia arruntak 531.145 €
5 Ondare sarrerak 14.150 €
6 Inbertsio errealen besterenganaketa 0 €
7 Kapital-transferentziak 91.054,99€
8 Finantza aktiboak 0
9 Finantza pasiboak 0 €
  Guztira 914.000 €

 
 

GASTUAK

Kapitulua Izena Euroak
1 Pertsonal gastuak 314.457,61€
2 Ondasun arrunt eta zerbitzuetan 237.759,19€
3 Finantza gastuak 150 €
4 Transferentzia arruntak 116.548,24 €
5. Ondare Sarrerak 0€
6 Inbertsio errealak 245.084,96€
7 Kapital trasferentziak 0 €
8 Finantza aktiboak 0
9 Finantza-pasiboak 0 €
  Guztira 914.000 €