2018ko aurrekontua

Atal honetan Itsasondoko herriak 2018 urtean dituen udal aurrekontuaren xehetasunak ikus ditzazkezu:

SARRERAK

Kapitulua Izena Euroak
1 Zuzeneko zergak 140.075 
2 Zeharkako zergak 6.500 €
3 Tasak eta bestelako sarrerak 123.820 €
4 Transferentzia arruntak 509.533 €
5 Ondare sarrerak 14.000 €
6 Inbertsio errealen besterenganaketa 0 €
7 Kapital-transferentziak 251.172€
8 Finantza aktiboak 0
9 Finantza pasiboak 0 €
  Guztira 1.045.100 €

 
 

GASTUAK

Kapitulua Izena Euroak
1 Pertsonal gastuak 291.0009,1€
2 Ondasun arrunt eta zerbitzuetan 234.824€
3 Finantza gastuak 150 €
4 Transferentzia arruntak 128.663,24 €
5. Ondare Sarrerak 0€
6 Inbertsio errealak 390.453,66€
7 Kapital trasferentziak 0 €
8 Finantza aktiboak 0
9 Finantza-pasiboak 0 €
  Guztira 1.045.100