Skip to main content

Aurrekontuak

ITSASONDOKO UDALA
2024 urterako aurrekontua. Behin betiko onespena
2024. urteari dagokion Aurrekontu Orokorra jendaurrean jar -
tzeko arauzko epea amaitu delarik eta ino lako erre kla ma zio edo
oharpenik jaso ez denez, behin betiko onartuta gelditu da aipatu
Aurrekontua kapitulukako laburpen honen arabera:

UDALAREN AURREKONTUA

SARREREN AURREKONTUA
Kapitulua Izena Euro
1 Zuzeneko zergak ................................... 153.600,00
2 Zeharkako zergak .................................. 2.000,00
3 Tasa eta bestelako sarrerak ................. 112.500,00
4 Transferentzia arruntak ........................ 878.100,00
5 Ondare sarrerak .................................... 16.500,00
6 Inbertsio errealen besterenganaketa .. 100.000,00
7 Kapital transferentziak ......................... 102.000,00
8 Finantza aktiboak .................................. 0,00
9 Finantza pasiboak ................................. 235.300,00
Guztira ........................................ 1.600.000,00

GASTUEN AURREKONTUA
Kapitulua Izena Euro
1 Pertsonal gastuak ................................. 468.000,00
2 Ondasun arruntak eta zerb. ................. 339.000,00
3 Finantza gastuak ................................... 4.667,00
4 Transferentzia arruntak ........................ 141.700,00
5 Kreditua ................................................. 0,00
6 Inbertsio errealak .................................. 613.300,00
7 Kapital transferentziak ......................... 0,00
8 Finantza aktiboak .................................. 0,00
9 Finantza pasiboak ................................. 33.333,00
Guztira ........................................ 1.600.000,00
Guztion jakinerako ar gi ta ra tzen denak, Gi puz koa ko Udal Entitateen
Aurrekontuari buruzko aben dua ren 19ko 21/2003 Foru
Arauko 15.3 artikuluan eta 7/1985 Legearen 112.3 artikuluan
xe da tu ta koa ren indarrez.
Era berean, Foru Arauaren 18.1 artikuluan eta Foru De kre -
tuaren 22.1 artikuluan xedatutakoa beteaz, jakinarazten da erabaki
honek amaiera ematen diola administrazio bideari. Interesatuek
Administrazioarekiko Auzi Errekurtsoa aurkeztu ahal izan go
dute haren aurka Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak Bilbon
duen Administrazioarekiko Auzietarako Salan, iragarki hau argitaratu
eta biharamunetik hasita bi hilabeteko epean, jurisdikzio
hori arau tzen duen legearen 58. artikuluak eza rri ta koa ren arabera,
aldez aurretik udaletxe honi adierazita aza roa ren 26ko
30/1992 Legeak, Herri Administrazio Guztien Zuzenbide Arauen
eta Administrazio Jardunbidearenak, 110.3 artikuluak dioen bezala,
egoki iritzitako beste edozein errekurtso jartzearen kaltetan
gabe.
Itsasondo, 2024ko otsai laren 6a.—Iñaki Aizpuru Oiarbide, alkatea.
(916)