Skip to main content

Aurrekontuak

Atal honetan Itsasondoko herriak 2023 urtean dituen udal aurrekontuaren xehetasunak ikus ditzakezu:

SARRERAK

Kapitulua Izena Euroak
1 Zuzeneko zergak 147.300 
2 Zeharkako zergak 2.000 €
3 Tasak eta bestelako sarrerak 100.000 €
4 Transferentzia arruntak 668.000 €
5 Ondare sarrerak 15.200 €
6 Inbertsio errealen besterenganaketa 0 €
7 Kapital-transferentziak 277.500 €
8 Finantza aktiboak 0
9 Finantza pasiboak 0 €
  Guztira 1.210.000 €

GASTUAK

Kapitulua Izena Euroak
1 Pertsonal gastuak 429.500 €
2 Ondasun arrunt eta zerbitzuetan 285.400 €
3 Finantza gastuak 1.200 €
4 Transferentzia arruntak 122.900 €
5 Ondare Sarrerak 0 €
6 Inbertsio errealak 336.000 €
7 Kapital trasferentziak 0 €
8 Finantza aktiboak 0
9 Finantza-pasiboak 35.000
  Guztira 1.210.000 €